VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY YELLOW SERVIS OSTRAVA S.R.O.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Yellow Servis Ostrava s.r.o., IČ: 172 528 14, se sídlem Kárníkova 1535/12, 621 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C129 306  vedeném u Krajského soudu v Brně, e-mail veronika.matulova@tenisovaskolaspin.cz telefonní číslo +420601565650, („Společnost”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto Objednatele služby, a Nás, jakožto Poskytovatele služeb vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu prostřednictvím webových stránkách ostrava.tenisovaskolaspin.cz

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde ostrava.tenisovaskolaspin.cz/ochrana-osobnich-udaju

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí webu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

NĚKTERÉ DEFINICE

Služba je služba, kterou lze objednat prostřednictvím e-shopu, zejména pak poskytování kurzů tenisu v rámci tenisových kempů na území Prahy a dále prodej dárkových poukazů;
Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Služby;
Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Služby se Společností;
Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaných Služeb a uzavřených Smluv;
Vy jste osoba objednávající Službu na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako Objednatel služby;

OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

Objednávka služeb je možná pouze přes webové rozhraní E-shopu.
Při objednání služeb je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

UZAVŘENÍ SMLOUVY, PŘEDMĚT SMLOUVY

Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy v těch případech, kdy je objednatel spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku.
K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:Informace o objednávané Službě (na E-shopu označujete Službu, o jejíž poskytování máte zájem, tlačítkem „Odpinknout objednávku“, nebo “Odpinknout přihlášku”);
Informace o Ceně, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Služby; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolené Služby, způsobu jejího poskytování a platby;
Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli poskytovat Službu, zejména tedy jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.
Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Služba není dostupná. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.
V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Službu za tuto Cenu poskytnout ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných poskytovatelů Služeb nebo chybí či přebývá cifra.
V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
Poskytovatel si v případě nepředpokládaných okolností vyhrazuje právo na změnu termínu poskytování Služby, zrušení Služby nebo na změnu místa konání Služby. V tomto případě bude po domluvě nabídnut objednateli nový termín Služby. V případě, že objednatel nebude souhlasit s nově nabídnutým termínem Služby, je oprávněn vybrat si z aktuální nabídky poskytovatele jakýkoli jiný termín Služby. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost k výběru termínu konání Služby. Cena zaplacená objednatelem za Službu se započítá na cenu za nově vybraný termín Služby.
Objednatel souhlasí s tím, že vlastnosti Služby se mohou i po uzavření smlouvy měnit a to zejména tak, že se změní osoba trenéra, místo konání Služby, nebo dojde ke zrušení či přesunutí Služby nebo její části. V takovém případě se zavazuje poskytovatel o příslušné změně objednatele informovat bezodkladně poté, co se o okolnosti dozví.

CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Služby v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě.
Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před zahájením s poskytováním Služeb. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby platby:

Bankovním převodem: Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 7 dnů. Platbu bankovním převodem máte možnost provést i prostřednictvím platební brány Comgate. Online bankovní převod je dostupný u České spořitelny, ČSOB, Komerční banky, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, mBank a Fio banky.

Proces platby:
1. Ze seznamu bank vyberete svou banku.
2. Po výběru banky máte možnost zaplatit platbu prostřednictvím QR kódu, nebo kliknutím na tlačítko „Zaplatit v internetovém bankovnictví“, které vás přesměruje do internetového bankovnictví.
3. Po přihlášení do online bankovnictví se vám zobrazí předvyplněný platební příkaz. V tomto příkazu nebudete mít možnost měnit částku, variabilní symbol ani banku příjemce.
4. Po zaplacení dojde k přesměrování zpět na náš web.

Kartou online: v takovém případě probíhá platba přes platební bránu Comgate, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: www.comgate.cz V případě platby kartou online je Celková cena splatná ihned.

Platební brána Comgate podporuje karty Visa, Visa Electron, Mastercard a Maestro.

Platební proces:
1. Zvolíte platbu kartou
2. Vyplníte údaje o vaší kartě, zpravidla číslo karty, datum platnosti a CVV/CVC kód (tří číselný kód, který se nachází v podpisovém proužku na zadní straně karty).
3. Celý proces je zabezpečen standardem 3D Secure, proto budete pravděpodobně vyzvání k vyplnění číselného kódů, který vám bude zaslán SMS zprávou od vaší banky.
4. Po úspěšné platbě budete přesměrování zpět na náš web.

Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu.
V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

Poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments a.s., https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
V případě, že bude mít Služba vadu, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Službu reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.
Má-li Služba vadu, máte následující práva:na odstranění vady dodáním nové Služby;
přiměřenou slevu z Ceny; nebo
odstoupení od Smlouvy.

Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
co je obsahem reklamace;
jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu.
V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u Služby ve lhůtě 24 měsíců od poskytnutí Služby

PODMÍNKY ODHLÁŠENÍ A STORNA TRÉNINKU

V případě, že se objednatel nezúčastní příslušné Služby, má Objednatel právo si nahradit službu v jiný náhradní termín, zpravidla však nemá nárok finanční náhradu za jeho neúčast.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena, případně dle příslušných ustanovení zákona.
V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy a zahájení poskytování Služby.
Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.
Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
Odstoupí-li objednatel od smlouvy, a poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti objednatele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí objednatel poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy.
My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než zahájíme poskytování Služeb, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Službu dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Služby), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6.1 Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

ŘEŠENÍ SPORU SE SPOTŘEBITELI

Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy veronika.matulova@tenisovaskolaspin.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu Objednatele.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody.
V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 15.6.2023

 


Warning: Undefined array key "design" in /data/web/virtuals/324809/virtual/www/domains/tenisovaskolaspin.cz/wp-content/plugins/dynamic-cookies-bar-pro/includes/public/public.php on line 49

Warning: Undefined array key "design" in /data/web/virtuals/324809/virtual/www/domains/tenisovaskolaspin.cz/wp-content/plugins/dynamic-cookies-bar-pro/includes/public/public.php on line 49